Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 30 paź 2015 (11:17)

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

 

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej zwany dalej GOK działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. Nr 406).

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

4. Postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem GOK– u jest Gmina Nowa Wieś Lęborska.

§ 3. GOK jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Siedzibą GOK jest Nowa Wieś Lęborska, ul. Lęborska 20,

2. Terenem działania GOK jest teren Gminy Nowa Wieś Lęborska.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 5. W skład GOK-u wchodzą:

1. Świetlice wiejskie mające swoje siedziby na terenie gminy.

2. Gminne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 6. GOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

§ 7. Podstawowym zadaniem GOK jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez:

1. Tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

2. Inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury.

3. Udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno- oświatowemu.

4. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach dzielności kulturalno-wychowawczej, rozrywkowej.

5. Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę.

§ 8. 1. Prowadząc działalność kulturalną GOK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego.

2. Do zadań GOK należy w szczególności:

1) wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej,

2) inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych, i teatralnych,

3) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych dla mieszkańców we wszystkich świetlicach wiejskich,

4) utrwalanie tradycji regionalnych, gminnych,

5) organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą,

6) organizowanie obchodów z okazji ważnych dat dla historii i regionu w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno-oświatowych.

§ 9. GOK będzie prowadził poza działalnością kulturalną, działalność w zakresie:

1. Sportu i rekreacji poprzez:

1) rozwój kultury fizycznej, sportu, rekreacji,

2) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności sportowej,

3) wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających sport,

4) inspirowanie działalności zespołów sportowych,

5) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

6) popularyzowanie kultury fizycznej, sportu a także rekreacji wśród społeczności gminy,

7) współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej.

2. Turystyki poprzez koordynacje rozwoju turystyki wiejskiej.

§ 10. Do GOK należy również:

1. Zagospodarowanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne terenów wydzielanych na ten cel przez organ administracji samorządowej.

2. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów kultury, sportu i rekreacji.

3. Udostępnienie obiektów dla organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych.

4. Udostępnienie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb szkolenia i doszkalania.

5. Eksploatacja kąpielisk i plaż położonych nad wodami.

6. Prowadzenie ścieżek zdrowia i prowadzenie na nich zajęć.

7. Organizowanie i prowadzenie parkingów przy obiektach sportowych i turystycznych.

8. Prowadzenie reklamy na obiektach sportowych i rekreacyjnych.

9. Organizowanie różnych usług dla ludności na zlecenie zainteresowanych instytucji w zakresie sportu i rekreacji.

10. Prowadzenie w okresie sezonu letniego punktu informacji turystycznej.

§ 11. Cele GOK-u powinny być realizowane poprzez:

1. Wzbogacanie osobowości człowieka .

2. Kształtowanie zdrowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności

współżycia w grupie i pojedynczymi osobami.

3. Rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego.

4. Tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu.

§ 12. W celu realizacji zadań statutowych GOK współpracuje z:

1. Placówkami oświaty i wychowania oraz opieki społecznej działającymi na terenie gminy.

2. Biblioteką Publiczną Gminy Nowa Wieś Lęborska.

3. Klubami sportowymi działającymi na terenie gminy oraz uczniowskimi klubami sportowymi działającymi w placówkach oświatowych.

4. Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

5. Środkami masowego przekazu.

6. Policją i WOPR.

7. Instytucjami kultury położonymi poza granicami gminy.

8. Innymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, a także instytucjami kościelnymi.

§ 13. GOK prowadzi i koordynuje działalność w zakresie organizowania imprez kulturalnych i sportowych w gminie oraz opracowuje gminny kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w gminie na każdy rok.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 14. 1. Organem zarządzającym GOK jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

3. Pracowników GOK- u zatrudnia Dyrektor.

4. W razie nieobecności Dyrektora GOK zastępstwo pełni jeden z wyznaczonych przez niego pracowników.

§ 15. 1. Dyrektor i pracownicy GOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 16. Organem Doradczym jest Rada Programowa składająca się z pięciu członków, w tym: trzech pracowników wyznaczonych przez Dyrektora, jednego przedstawiciela Rady Gminy i jednego przedstawiciela urzędu gminy.

§ 17. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, działającego w imieniu organizatora oraz stowarzyszeń twórców działających w GOK.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 18. 1. GOK jest instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w zakresie upowszechniania i ochrony kultury oraz sportu, rekreacji i turystyki.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora GOK po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Programowej, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

§ 19. 1. Działalność GOK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, funduszy celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji ustala Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora GOK w terminie do 20 października danego roku.

3. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

4. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 20. 1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w zakresie :

1) realizacji imprez zleconych,

2) prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów, artykułów użytku kulturalnego i sportowego,

3) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw GOK, dzieł twórców,

4) organizowania kursów i szkoleń,

5) prowadzenia działalności wydawniczej.

2. Z przychodów uzyskiwanych z działalności opisanej w ust. 1 GOK pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.

§ 21. Dyrektor corocznie, w terminie trzech miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 22. W celu realizacji zadań GOK posiada nieruchomości wyszczególnione załącznikiem do niniejszego statutu.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 23. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 


Data publikacji: 30.10.2015 (11:17)Data aktualizacji: 30.10.2015 (11:17)
Osoba publikująca: Magdalena Downar-ZapolskaOsoba modyfikująca: Magdalena Downar-Zapolska
Autor: liczba wejść: 787
10 lut 2020 (13:45)Magdalena Downar-Zapolska»Statut GOK
10 lut 2020 (13:43)Magdalena Downar-Zapolska»Statut GOK
05 lis 2015 (09:59)Magdalena Downar-Zapolska»Statut GOK
30 paź 2015 (11:20)Magdalena Downar-Zapolska»Statut GOK
30 paź 2015 (11:17)Magdalena Downar-Zapolska»Statut GOK

Przejdź do góry strony