Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.
Ustalony w dniu 01 czerwca 2006 roku

Rozdz. I Postanowienia ogólne

§ 1
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, zwany w dalszej części regulaminu "GOK" działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą XXV/166/2004 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 grudnia 2004 roku. 

§ 2 Regulamin Organizacyjny GOK zwany dalej regulaminem określa:
1. Zakres działania GOK,
2. Strukturę organizacyjną GOK,
3. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych GOK,
4. Ogólne zasady funkcjonowania,
5. Postanowienia końcowe.

Rozdz. II Struktura organizacyjna GOK

§ 3
W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą:
1. Dyrektor GOK.
2. Główny Księgowy.
3. Instruktor ds. kultury - pracownik działalności podstawowej.
4. Świetlicowy - pracownik działalności podstawowej.
5. Kółka zainteresowań.

6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Rozdz. III Zakres działania komórek organizacyjnych GOK

§ 4
Do wspólnych zadań pracowników należy w szczególności:
1. Wypracowywanie programu działalności kulturalno - wychowawczej.
2. Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych.
3. Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych, artystycznych i rozrywkowych dla mieszkańców we wszystkich świetlicach wiejskich.
4. Utrwalanie tradycji regionalnych i gminnych.
5. Organizowane różnych form pracy z dziećmi.
6. Organizowanie obchodów z okazji ważnych wydarzeń historycznych i regionalnych w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali, i innych imprez kulturalno - oświatowych.
7. Działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji. 8. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnych formach działalności sportowej. 9. Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających sport. 10. Inspirowanie działalności zespołów sportowych. 11. Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych, i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 12. Gromadzenie materiałów dotyczących własnego regionu i życia społecznego gminy. 13. Koordynowanie rozwoju turystyki wiejskiej. 14. Opracowywanie planów, sprawozdań, analiz i informacji dotyczących różnych aspektów działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz prowadzenie bieżącej statystyki i sprawozdań dla potrzeb GUS i Dyrektora GOK. 15. Prowadzenie kroniki GOK.
16. Inne zadania zlecone przez Dyrektora.

§ 5
1. Na czele GOK stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje GOK na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
3. Wszystkie komórki organizacyjne ustalone w strukturze GOK podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
4. Dyrektor przyjmuje, awansuje lub zwalnia pracowników oraz określa szczegółowy zakres czynności dla pracowników świetlic oraz dla pozostałych pracowników.
5. Do zadań Dyrektora należy:
a) opracowywanie planów finansowych i programów działania GOK,
b) dysponowanie określonymi w planie środkami finansowymi i sprawowanie nadzoru nad działalnością finansowo - gospodarczą GOK,
c) sporządzanie sprawozdań z działalności,
d) właściwe administrowanie jak i dbałość o powierzone mienie,
e) wprowadzanie w życie uchwał i zarządzeń organów nadrzędnych,
f) realizacja innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska,
g) zapewnienie pracownikom przydziału pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę,
h) zapewnienie pracownikom potrzebnych materiałów biurowych, niezbędnych do wykonywania pracy,
i) zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku,
j) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
k) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
l) zaspakajanie w miarę posiadanych środków funduszu socjalnego potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników. 

§ 6
1. Do zadań Głównego Księgowego należy:
a) zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych,
b) kierowanie rachunkowością GOK,
c) opracowywanie analizy wydatków w stosunku do przelanych środków mających na celu niedopuszczenie do przekroczeń,
d) dekretacje otrzymanych dokumentów finansowych i zatwierdzenie dokumentów księgowych do wypłaty,
e) przygotowywanie wszelkich pism z zakresu spraw finansowych,
f) opracowywanie planów finansowych,
g) dokonywanie okresowych analiz z wykorzystania środków,
h) prowadzenie księgowości oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych,
i) ochrona mienia będącego w posiadaniu instytucji oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie.
Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za całokształt prowadzonej działalności finansowej. 

§ 7
1. Do zadań Instruktora ds. kultury należy:
a) prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. nr 114, poz. 493/ oraz Statutem GOK,
b) opracowanie i realizowanie planu pracy GOK uwzględniając działalność w podległych placówkach kulturalnych na terenie gminy,
c) współuczestniczenie w opracowaniu gminnego kalendarza imprez,
d) pomoc merytoryczna placówkom kulturalnym przy planowaniu i organizowaniu imprez na terenie gminy,
e) zgodnie z kalendarzem imprez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
f) współdziałanie z samorządami mieszkańców wsi w zakresie rozwoju działalności kulturalnej na terenie sołectw gminy.
g) współdziałanie ze szkołą, BPG, w zakresie wprowadzania młodzieży w aktywne życie kulturalne,
h) współdziałanie z innymi instytucjami, jak np. MDK,
i) kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji kulturalnych, twórczości kulturowej i folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
j) inspirowanie i organizowanie grup młodzieży, dorosłych mieszkańców do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska,
k) organizowanie imprez upowszechniających historię dawną i najnowszą sztuk pięknych,
l) organizowanie spektakli teatralnych oraz imprez związanych z tematyką teatralna,
m) dążenie do uruchomienia kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, np. plastycznego i.t.p.,
n) upowszechnianie kultury plastycznej w środowisku,
o) prowadzenia zespołu plastycznego w GOK,
p) prowadzenie kroniki GOK,
q) wykonywanie dekoracji dla różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie gminy,
r) udział w przeglądach, konkursach i wystawach plastycznych,
s) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

§ 8
1. Do zadań Świetlicowych należy w szczególności:
a) pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej dla mieszkańców miejscowości oraz współudział w tworzeniu i realizowaniu kalendarza lokalnych imprez kulturalno - sportowych,
b) systematyczne otwieranie świetlicy i współudział w prowadzeniu działalności kulturalnej. godziny otwarcia ustala opiekun świetlicy w uzgodnieniu z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury (GOK).
c) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w świetlicy i wokół obiektu,
d) udostępnianie obiektu mieszkańcom na działalność kulturalno-oświatową i rekreacyjną.
e) zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach i wokół świetlicy.
f) w przypadku wynajmu świetlicy przez GOK każdorazowo należy dokonać odbioru pomieszczenia wynajętego i na odwrocie umowy odnotować stan licznika przed i po wynajmie oraz stwierdzony stan wywiązania się z umowy.
g) zapewnienie zabezpieczenia obiektu. (każdorazowe sprawdzanie czy okna i drzwi są pozamykane, zamki, kłódki nie uszkodzone.
h) zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą powierzonego wyposażenia świetlicy.
i) w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia, włamania, kradzieży należy powiadomić Dyrektora GOK oraz Policję.
j) przestrzeganie przepisów p. poż. oraz dbanie, aby numery telefonów do straży, policji, pogotowia ratunkowego i energetycznego oraz Dyrektora GOK znajdowały się na widocznym miejscu.
k) w przypadku powstania pożaru w miarę możliwości zlikwidować źródło pożaru, natychmiast zawiadomić Straż Pożarną oraz Dyrektora GOK.
l) inne czynności zlecone przez Dyrektora GOK.

Rozdz. IV Postanowienia końcowe

Schemat organizacyjna GOK.

§ 9

W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą:
1. Dyrektor GOK.
2. Główny Księgowy.
3. Instruktor ds. kultury - pracownik działalności podstawowej.
4. Świetlicowy - pracownik działalności podstawowej.

§ 10
Ponadto w skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą:

I. Świetlice:

 • Świetlica w Nowej Wsi Lęborskiej.
 • Świetlica w Redkowicach.
 • Świetlica w Chocielewku.
 • Świetlica w Garczegorzu.
 • Świetlica w Dziechline.
 • Świetlica w Tawęcinie.
 • Świetlica w Czarnówku.
 • Świetlica w Krępie Kaszubskiej.
 • Świetlica w Lubowidzu.
 • Świetlica w Karlikowie.
 • Świetlica w Pogorzelicach.
 • Świetlica w Mostach.
 • Świetlica w Pogorszewie.
 • Świetlica w Niebędzinie.
 • Świetlica w Wilkowie Nowowiejskim.
 • Świetlica w Darżewie.
 • Świetlica w Leśnicach.
 • Świetlica w Kębłowie Nowowiejskim.
 • Świetlica w Łebieniu.
 • Świetlica w Lędziechowie.
 • Świetlica w Małoszycach.

W każdej Świetlicy zatrudniony jest pracownik działalności podstawowej.

II. Boiska:

 • Boisko w Nowej Wsi Lęborskiej.
 • Boisko w Łebieniu.
 • Boisko w Krępie Kaszubskiej.
 • Boisko w Redkowicach.
 • Boisko w Czarnówku.
 • Boisko w Tawęcinie.
 • Boisko w Garczegorzu.
 • Boisko w Kębłowie Nowowiejskim.
 • Boisko w Chocielewku.
 • Boisko w Dziechlinie.
 • Boisko w Obliwicach.
 • Boisko w Janowiczach.
 • Boisko w Pogorszewie.
 • Boisko w Darżewie.
 • Boisko w Rekowie.
 • Boisko w Janowicach.
 • Boisko w Bąsewicach.
 • Boisko w Lędziechowie.
 • Boisko w Małoszycach.
 • Boisko w Żelazkowie.
 • Boisko w Leśnicach.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy. 

§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r. 

§ 13
Regulamin niniejszy został ustalony i może być zmieniony przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.


Data publikacji: 30.10.2015 (11:17)Data aktualizacji: 30.05.2018 (10:16)
Osoba publikująca: Magdalena Downar-ZapolskaOsoba modyfikująca: Magdalena Downar-Zapolska
Autor: liczba wejść: 5134
30 maj 2018 (10:16)Magdalena Downar-Zapolska»Regulamin GOK
30 paź 2015 (11:17)Magdalena Downar-Zapolska»Regulamin GOK

Przejdź do góry strony