Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Polecenie wykonawcze wydawane przez Wójta

 

                                                                                 Nowa Wieś Lęborska, 20.01.2020 r.

 

RSO.2011.1.      .2020

 

Polecenie wykonawcze

wydawane przez Wójta

 

w dniu 20 stycznia 2020 r.

 

Treść polecenia:

Mając na uwadze prawidłową realizację art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z uchwałą nr XV/167/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2020 (załącznik nr 2 do w/w uchwały dz. 921, rozdział 92109 §2480 kwota 34.500 zł.) oraz wniosku komisji rewizyjnej złożonego na wspólnej komisji rady gminy w dniu 14 listopada 2019 roku - gospodarując środkami publicznymi należy:

 1. przeznaczyć kwotę maksymalnie 1.500 zł. (brutto) na jedno sołectwo,
 2. środki wykorzystywać na zadania służące organizowaniu:
 • lokalnych uroczystości,
 • imprez kulturalnych,
 • zawodów sportowych,
 • czasu wolnego i zajęć dla dzieci,
 • szkoleń oraz spotkań edukacyjnych

i innych służących integracji/edukacji mieszkańców/społeczności a w szczególności promocji gminy,

 1. sołtys wnioskuje do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o środki finansowe, o których mowa w pkt 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do polecenia,
 2. wydatki na zadania, o których mowa w pkt 2 potwierdzane są fakturą VAT wystawioną na Gminny Ośrodek Kultury płatną przelewem, w wyjątkowych przypadkach gotówką,
 3. wydatki na zadania, o których mowa w pkt 2 przeznaczone są tylko na zakupy i usługi,
 4. wydatki na zadanie ponoszone są i realizowane w terminie do 29 grudnia 2020 roku,
 5. sołtys z przeprowadzonego wydarzenia składa sprawozdanie do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do polecenia,
 6. poinformować sołtysów, że sołtysi mogą być jedynymi dysponentami środków, o których mowa w pkt 1 oraz wymaganiach, o których mowa powyżej.
 7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z całości zadania składa sprawozdanie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do polecenia,

 

 

Jednostka (osoba) zobowiązana do wykonania poleceń – Dyr. GOK

Wyznaczony termin wykonania polecenia i złożenia informacji – rok 2020 z zastrzeżeniem, że dyrektor składa sprawozdanie wykorzystania dotacji w terminie do 11 stycznia 2021 roku.

 

 

 

           …………………………..

                                                                                                   podpis Wójta     

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do polecenia wykonawczego

 

 

 

 

 

WNIOSEK

DO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ

 

 

 

 1. Nazwa sołectwa ..…………………………………………………………………………………..

 

 1. Przeznaczenie środków finansowych*:
 • lokalna uroczystość,
 • impreza kulturalna,
 • zawody sportowe,
 • czas wolny i zajęcia dla dzieci,
 • szkolenie oraz spotkanie edukacyjne,
 • inne służące integracji/edukacji mieszkańców/społeczności – jakie ……………………...

 

 1. Nazwa wydarzenia………………………………………………………………………………….

 

 1. Planowana łączna kwota do poniesienia na zrealizowanie zadania ………………………….

 

 1. Wnioskowana kwota w ramach dotacji podmiotowej …………………………………………..

 

 1. Uzasadnienie przeznaczenia środków finansowych (należy przedstawić, na co wnioskodawca chce wydatkować wnioskowaną kwotę w ramach dotacji) …………….........

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

 1. Planowany cel do osiągnięcia realizując zadanie .............................…………………………

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

……………………………………..

             podpis sołtysa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do polecenia wykonawczego

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

Z PRZEPROWADZONEGO WYDARZENIA

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ

 

 

 

 

 1. Nazwa sołectwa ..…………………………………………………………………………………..

 

 1. Nazwa wydarzenia………………………………………………………………………………….

 

 1. Wydatkowana łączna kwota na zadanie ……………………………………………..………….

 

 1. Wydatkowana kwota w ramach dotacji podmiotowej …………………………………………..

 

LP

NAZWA WYDATKU

NR FAKTURY VAT

KWOTA

PRZEZNACZENIE DOFINANSOWANIA

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY KORZYSTAJĄCA Z WYDARZENIA

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Osiągnięty cel..................................................................................……………………..……

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

……………………………………..

             podpis sołtysa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga -

Sołtys jest zobowiązany złożyć sprawozdanie do Dyrektora gminnego Ośrodka Kultury najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do polecenia wykonawczego

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

 

 

 

 

 

LP

Nazwa sołectwa

Wysokość udzielonego dofinansowania w ramach dotacji podmiotowej

Przeznaczenie dofinansowania

Liczba mieszkańców gminy korzystająca z wydarzenia

Osiągnięty cel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..

             podpis dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga -

Dyrektor jest zobowiązany złożyć sprawozdanie do 11 stycznia 2021 roku.


 


Data publikacji: 10.02.2020 (13:37)Data aktualizacji: 10.02.2020 (13:37)
Osoba publikująca: Magdalena Downar-ZapolskaOsoba modyfikująca: Magdalena Downar-Zapolska
Autor: Magdalena Downar-Zapolskaliczba wejść: 1766

Przejdź do góry strony