Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Klauzula informacyjna dla opiekunów oraz uczestników biorących udział w zajęciach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Lęborskiej 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku – p. Bartoszem Mendyk możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@drmendyk.pl oraz numerem telefonu: 507 054 139.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka przetwarzane są w związku z udziałem w zajęciach oraz warsztatach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ośrodek pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Cel i okres przetwarzania

Ośrodek może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
  6. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Profilowanie

Ponadto informujemy, że w Ośrodku nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz dane nie są profilowane.


Data publikacji: 12.10.2020 (12:28)Data aktualizacji: 20.03.2023 (13:12)
Osoba publikująca: Magdalena Downar-ZapolskaOsoba modyfikująca: Wiesław Mielewczyk
Autor: Wiesław Mielewczykliczba wejść: 1848

Przejdź do góry strony