Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Lęborskiej 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku – p.Bartoszem Mendyk możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@drmendyk.pl oraz numerem telefonu: 507-054-139.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) zawarcia oraz realizacji Umowy zlecenia;

b) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika zaliczki na podatek - podstawa prawna art. 41 ust. 1-2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

c) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne - podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

d) wypełniania przez Zleceniodawcę obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne - podstawa prawna art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 69 ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

e) dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Okres przetwarzania

Administrator może przetwarzać dane osobowe Zleceniobiorców, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
  8. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Profilowanie

Ponadto informujemy, że w Ośrodku, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

 


Data publikacji: 12.10.2020 (12:27)Data aktualizacji: 20.03.2023 (13:18)
Osoba publikująca: Magdalena Downar-ZapolskaOsoba modyfikująca: Wiesław Mielewczyk
Autor: Wiesław Mielewczykliczba wejść: 1984
20 mar 2023 (13:18)Magdalena Downar-Zapolska»Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy
20 mar 2023 (13:11)Magdalena Downar-Zapolska»klauzula zleceniobiorcy
12 paź 2020 (12:27)Magdalena Downar-Zapolska»klauzula zleceniobiorcy

Przejdź do góry strony