Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Numer identyfikacyjny REGON

00000220111960

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

goknwl@nwl.pl

Telefon kontaktowy

598612253

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Downar-Zapolska

email: mdownarzapolska@gmail.com

telefon: 661-127-878

Data

2021-02-17

Miejscowość

Nowa Wieś Lęborska

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. POMORSKIE

Powiat

Powiat lęborski

Gmina

Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

 

       1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie         komunikacyjne ?

        [ X ] TAK

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

        [ X] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

        [ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

        [ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek nie posiada progów, schodów i innych barier, co umożliwia w miarę swobodny sposób poruszanie się osób np. na wózkach, o kulach. Nie posiadamy ułatwień dla osób niewidomych- tabliczek w języku Brajla i systemów wspomagania dźwiękowego dla osób niesłyszących lub słabo słyszących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest dostępna tylko w formie graficznej.

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                                 1

Liczba aplikacji:                                                            0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                                                       ww.goknwl.pl

ID a11y-status                                                                 [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                                           2020-05-12

 

ID a11y-url                                                                       ww.bip.goknwl.pl

ID a11y-status                                                                 [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                                           2020-05-12

 

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                                  1

Liczba aplikacji:                                                             0

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej                                                           https://www.facebook.com/profile.php?id=100067822050060

Zgodnosc z UdC                                                                         [ X ] Częściowo zgodna

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą być braki w opisach alternatywnych zdjęć oraz formie przedstawienia dokumentów które są np. skanami i w tej formie nie będą odczytywane poprawnie przez czytniki.

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 1. Kontakt telefoniczny                                                                                                                  [ X ] TAK                                                                                                                                            
 2. Kontakt korespondencyjny                                                                                                       [ X ] TAK                                                                                                                                                                       
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,            [ X ] TAK

            MMS lub komunikatorów internetowych                                                                                  

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych     [ X ]  NIE                                                               
 2. Przesyłanie faksów                                                                                                                     [ X ]  NIE                                                                                              
 3. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe                                   [ X ]  NIE

            i/lub aplikacje (tłumaczenie online)                                         

 1. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty                                                            [ X ]  NIE                                                                                                                 
 2. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                                                 [ X ]  NIE                                                                                                 
 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?    

[X] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?

     [ X ] TAK

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

      [ X] NIE

       c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

      [ X ] NIE

       4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym — tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. — na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

       [ X] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

       [ X] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

       [X] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

​            [X] NIE

 

Wioletta Piechowska-Labuda-Koordynator do spraw dostępności

Magdalena Downar-Zapolska - osoba wyznaczona koordynująca zadania z zakresu dostępności

 

 


Data publikacji: 28.03.2021 (10:14)Data aktualizacji: 03.08.2023 (10:36)
Osoba publikująca: Magdalena Downar-ZapolskaOsoba modyfikująca: Magdalena Downar-Zapolska
Autor: Magdalena Downar-Zapolskaliczba wejść: 2844
03 sie 2023 (10:36)Magdalena Downar-Zapolska»Raport dostępności
22 mar 2023 (13:15)Magdalena Downar-Zapolska»Raport dostępności
22 mar 2023 (13:10)Magdalena Downar-Zapolska»Raport dostępności
22 mar 2023 (13:06)Magdalena Downar-Zapolska»Raport dostępności
20 mar 2023 (14:46)Magdalena Downar-Zapolska»Raport dostępności
20 mar 2023 (14:45)Magdalena Downar-Zapolska»Raport dostępności
20 mar 2023 (14:39)Magdalena Downar-Zapolska»Raport dostępności
31 mar 2022 (18:11)Magdalena Downar-Zapolska»Raport dostępności
31 mar 2022 (18:06)Magdalena Downar-Zapolska»Raport dostępności
22 sie 2021 (11:22)Magdalena Downar-Zapolska»Deklaracja dostępności
28 mar 2021 (10:14)Magdalena Downar-Zapolska»Deklaracja dostępności

Przejdź do góry strony