Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Składanie skarg i wniosków

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje zarządzenia nr 18/2003 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ze zmianami (do wglądu na stanowisku ds. organizacyjno - kadrowych).

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć skargę lub wniosek

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Co powinna zawierać skarga lub wniosek

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi oraz wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego, adres do korespondencji. Ponadto skargi winny zawierać zwięzłe i rzeczowe określenie zarzutu / problemu.

Termin załatwienia skargi lub wniosku

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

W przypadku niezałatwienia skargi we wskazanym terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozpatrzenie skargi lub wniosku następuje po uzyskaniu stanowisk merytorycznych lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz w miarę potrzeb dokumentacji prowadzonej przez komórki organizacyjne urzędu / gminne jednostki organizacyjne, których zarzuty/zagadnienia dotyczą.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.


Data publikacji: 31.07.2023 (12:51)Data aktualizacji: 01.08.2023 (11:54)
Osoba publikująca: Magdalena Downar-ZapolskaOsoba modyfikująca: Magdalena Downar-Zapolska
Autor: Magdalena Downar-Zapolskaliczba wejść: 951
01 sie 2023 (11:54)Magdalena Downar-Zapolska»Składanie skarg i wniosków
31 lip 2023 (13:02)Magdalena Downar-Zapolska»Składanie skarg i wniosków
31 lip 2023 (12:54)Magdalena Downar-Zapolska»Składanie skarg i wniosków
31 lip 2023 (12:51)Magdalena Downar-Zapolska»Nowa strona (6)

Przejdź do góry strony