przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej  jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej z siedziba przy ul. Lęborskiej 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel.: 509-014-196, adres e-mail : goknwl@nwl.pl reprezentowany przez Dyrektora

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Bartosz Mendyk. Kontakt: e-mail:iod@drmendyk.pl, tel. 507-054-139.

3. Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej a jest wykonywanie  podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi  (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.)  zgodnie z art. 6 ust. 1

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

Data publikacji: 29.05.2018 (16:34)Data aktualizacji: 20.03.2023 (13:17)
Osoba publikująca: Magdalena Downar-ZapolskaOsoba modyfikująca: Wiesław Mielewczyk
Autor: Wiesław Mielewczykliczba wejść: 9762

Copyright © Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska